fbpx

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Teatr Wierszalin w serwisie VOD

Regulamin z dnia 8.06.2021r.

 

§1. Postanowienia wstępne

 

1. Niniejszy regulamin serwisu internetowego VOD Teatru Wierszalin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników Serwisu z następujących usług świadczonych przez Teatr Wierszalin w serwisie VOD, który został zlokalizowany pod adresem: https://vod.wierszalin.pl/ oraz jego rozwinięciami: udostępnianie odpłatne i/lub bezpłatne materiałów zdjęciowych, dźwiękowych i audiowizualnych, Newsletter.

2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi pod adresem internetowym: https://wierszalin.pl/regulamin-vod/

3. Przed skorzystaniem z Usługi należy przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Wysokość opłat pobieranych za korzystanie z poszczególnych Usług odpłatnych naliczane są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§2 – Słowniczek

 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia, należy je rozumieć w sposób następujący:

1) Administrator, Teatr Wierszalin – Teatr Wierszalin, samorządowa artystyczna instytucja kultury z siedzibą w Supraślu pod adresem ulica Kościelna 4, zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Województwo Podlaskie pod numerem 9, NIP: 9661833859, REGON: 200062354, nr telefonu 857108845, adres poczty elektronicznej: wierszalin@wierszalin.pl.
2) Cena – wysokość opłat pobieranych za korzystanie z poszczególnych Usług, każdorazowo podana na stronie internetowej przy usłudze,
3) Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika znajdujące się w Systemie VOD, zarejestrowane w sposób określony w Regulaminie, umożliwiające dostęp do wybranych Usług,

4) Materiał – każda treść (zdjęciowa/dźwiękowa/audiowizualna) udostępniana przez Teatr Wierszalin w Systemie w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym lub podczas transmisji na żywo. Materiał stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz podlega ochronie prawnej. Materiał może być udostępniony odpłatnie lub nieodpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Materiału może być limitowana.

5) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin 

6) Rejestracja – procedura polegająca na wprowadzeniu przez Użytkownika danych umożliwiających utworzenie Konta Użytkownika,

7) Serwis VOD Teatru Wierszalin – oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem https://vod.wierszalin.pl lub jego rozwinięciami, umożliwiającą Użytkownikowi dostęp do Materiałów udostępnionych przez Administratora.

8) Usługa VOD – usługa polegająca na odpłatnym lub nieodpłatnym dostarczaniu Użytkownikowi treści cyfrowych zawartych w Serwisie VOD Teatru w postaci Materiału w celu ich obejrzenia drogą elektroniczną w formie transmisji na żywo (live streaming), a także na żądanie (video on demand, VOD), w miejscu i czasie wybranym przez Użytkownika, w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego z zastosowaniem systemów teleinformatycznych, umożliwiających transmisję danych za pośrednictwem sieci publicznych. Usługa VOD każdorazowo stanowi przedmiot konkretnej Umowy zawartej z Użytkownikiem.

9) Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która korzysta z Serwisu VOD Teatru Wierszalin w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.

10) Newsletter – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi informacji w formie wiadomości e-mail, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

11) Polityka prywatności – dokument opisujący sposób ochrony danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach Portalu, dostępna pod adresem: https://wierszalin.pl/polityka-prywatnosci/

 

§3 – Ogólne warunki korzystania z Serwisu VOD Teatru Wierszalin

 

1. Serwis VOD Teatru Wierszalin służy do oglądania i odsłuchiwania Materiałów udostępnianych przez Teatr Użytkownikom zalogowanym na Konto Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 2. Serwis VOD Teatru Wierszalin jest dostępny wyłącznie na urządzeniach spełniających określone parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z Usług, w tym urządzenie mobilne (smartfony, tablety), odbiorniki telewizyjne smart TV, urządzenia typu Blu-ray, kina domowe z Blu-ray oraz inne urządzenia umożliwiające odbiór udostępnianych materiałów wideo. Dostęp do Usługi wymaga posiadania urządzeń, spełniających wymogi określone w § 8 nin. Regulaminu.
3. Jednocześnie na jedno Konto Użytkownika może być zalogowane jedno urządzenie mające dostęp do Serwisu VOD. W przypadku logowania na to samo Konto Użytkownika na innym urządzeniu, dostęp do Serwisu VOD Teatru Wierszalin na pierwszym z urządzeń zostanie automatycznie zablokowany.

4. Usługi VOD są świadczone wyłącznie do celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Usługi VOD  są świadczone w następujących trybach:
1) w trybie „repertuar” tj. możliwość rozpoczęcia odtworzenia Materiału jest ograniczona do określonego terminu i zakresu godzinowego, o którym Użytkownik zostanie powiadomiony przez rozpoczęciem korzystania z Usługi VOD, pod warunkiem ciągłego odtworzenia – w przypadku przerwania odtwarzania możliwe jest ponowne uruchomienie wyłącznie w określonym terminie i zakresie godzinowym;
2) w trybie „VOD” tj. możliwość rozpoczęcia odtworzenia Materiału w dwóch opcjach:
a) nie jest ograniczona do określonego terminu i zakresu godzinowego, chyba że Administrator określi inaczej, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony przed zakupem dostępu do Materiału,
b) może być ograniczona Czasem Dostępu do 3h, 6h, 12h, 24h, 36h, 48h albo 72h, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony przed rozpoczęciem korzystania z Usługi VOD. Po upływie Czasu Dostępu Użytkownik może ponownie wykupić dostęp.

6. Dostęp do poszczególnych usług Teatr Wierszalin zapewnia niezwłocznie po zawarciu umowy, ale nie wcześniej niż wynika to z trybu usługi i określonego przy Materiale terminu dostępności Materiału. 

6.  Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne. 

7. Administrator, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika i w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępu do Materiału odpłatnego znajdującego się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Materiału odpłatnego.

8. W przypadku Materiałów odpłatnych koszt płatnego Dostępu określony jest każdorazowo przy danym Materiale oferowanym w Serwisie. Wszystkie podawane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Materiale w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i Teatru Wierszalin w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia dostępu do Materiału płatnego. O wysokości ceny Użytkownik jest informowany przed rozpoczęciem korzystania z dostępu do Materiału Odpłatnego. Wysokość Ceny oraz odpłatność usługi stanowi wyłączną decyzję Teatru Wierszalin. Cena jest Ceną całkowitą, co oznacza, że brak jest dodatkowych opłat. Cena obejmuje wyłącznie udostępnienie Materiału przez Teatr. Transmisja danych związana z odtwarzaniem Materiałów objętych Umową i koszty z tym związane obciążają Użytkownika stosownie do łączącej go umowy z operatorem, z którego usług w tym zakresie korzysta.

9. W przypadku Dostępu do Materiałów nieodpłatnych Użytkownikowi mogą być wyświetlone materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału wideo. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi. 

10. Za pośrednictwem Serwisu VOD Teatru Wierszalin Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez uruchomienie projekcji w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (dynamic streaming).

11. Usługi świadczone w Serwisie VOD są dostępne na terytorium Rzeczpospolitej Polski, z zastrzeżeniem, że dostęp do wybranych Materiałów może zostać rozszerzony do terytorium Unii Europejskiej lub innego obszaru wynikającego z licencji.
12. Materiały mają oznaczenie/informacje:

– o odpłatnym/bezpłatnym dostępie,

– o kategorii wiekowej, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności wyłącznie dla osób pełnoletnich,

– o innej wersji językowej materiału niż język polski,

– o czasie trwania materiału,

– o czasie dostępu Materiału, tj. terminie, w którym Materiał jest możliwy do objerzenia/odsłuchania w Serwisie VOD,

13. Użytkownik, decydując się na skorzystanie z usługi VOD zawiera z Administratorem umowę zawieraną na odległość drogą elektroniczną na wykonanie usługi dostępu do wybranego przez Użytkownika Materiału VOD. Treść Umowy określają: warunki podane w trakcie procesu zakupowego (wybrane przez Użytkownika Materiały, cena za ich udostępnienie, czas, przez który Użytkownik ma możliwość oglądania Materiałów); treść oświadczeń wyrażonych przez Użytkownika podczas procesu zakupowego, w tym ew. zgoda na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowych, skutkująca utratą prawa odstąpienia od Umowy); postanowienia Regulaminu Serwisu VOD Teatru Wierszalin.

13. Warunkiem uzyskania przez Użytkownika dostępu do Materiałów udostępnionych w Serwisie VOD Teatru Wierszalin jest zawarcie Umowy przez Użytkownika, zalogowanie na Koncie Użytkownika oraz spełnienie wymogów technicznych opisanych w Regulaminie.

 

§4 – Konto Użytkownika

 

1. W celu rozpoczęcia korzystania z Serwisu VOD Teatru Wierszalin oraz uzyskania dostępu do Materiałów należy dokonać Rejestracji Konta Użytkownika.
2. Rejestracja Konta Użytkownika jest nieodpłatna i dobrowolna. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu Rejestracji Konta Użytkownika i korzystania z Usług VOD.
3. Użytkownikiem Serwisu VOD Teatru Wierszalin mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które ukończyły 13 lat mogą korzystać z serwisu za wyraźną zgodą opiekuna prawnego. 

4.W celu dokonania rejestracji w Serwisie Konta Użytkownika wymagane jest:

a) wypełnienie przez Użytkownika odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis oraz podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia, kraju stałego miejsca zamieszkania lub pobytu

b) podanie wybranego przez Użytkownika hasła, które będzie przez niego wykorzystywane przy logowaniu, zawierającego co najmniej 6 znaków, w tym małych i wielkich liter (bez polskich znaków) i co najmniej jednej cyfry, 

c) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu,

d) zapoznanie się i akceptacja klauzuli informacyjnej.

5. Podczas rejestracji Użytkownik ma możliwość udzielenia według własnego uznania zgody na przetwarzanie przez Teatr Wierszalin danych osobowych w dodatkowych celach, np. udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mailowy. Zgody te mają charakter opcjonalny i nie warunkują rejestracji w Serwisie lub możliwości zawarcia Umowy o dostęp do Usług. 

6. Akceptacja Regulaminu w celu realizacji Usług ma charakter dobrowolny. Aby Użytkownik mógł się zarejestrować w Serwisie wymagane jest zaznaczenie opcji akceptacji Regulaminu oraz akceptacji przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu realizacji umowy. 

7. Po wypełnieniu Formularza Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie z prośbą o kliknięcie w link. Kliknięcie link spowoduje aktywację Konta Użytkownika w Serwisie. 

8. W przypadku zmiany danych Użytkownika po zakończeniu rejestracji Konta, Użytkownik zobowiązany jest zaktualizować je.

9. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. 

10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto Użytkownika w panelu Użytkownika. Usunięcie konta Użytkownika skutkuje zaprzestaniem świadczenia Usług przez Administratora.  Usunięcie Konta Użytkownika przez Użytkownika z przyczyn niedotyczących Administratora nie uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu płatności za aktywowane już usługi, które są w trakcie trwania.

11. Administrator nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom przez Użytkownika.

12. Administrator przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany podczas rejestracji Konta Użytkownika, potwierdzenie zawarcia wszystkich Umów z Użytkownikiem.

 

 §5 – Umowy dotyczące Materiałów nieodpłatnych

 

 1. W przypadku Materiału dostępnego nieodpłatne umowa zawierana jest z chwilą rozpoczęcia odtwarzania wybranego Materiału. Dostęp do Materiału następuje niezwłocznie i jest uzyskiwany przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony WWW Serwisu. Umowa trwa do momentu opuszczenia lub zmiany zawartości okna przeglądarki, w której odtwarzany jest Materiał.

 

§ 6 – Umowy dotyczące Materiałów odpłatnych

 

1. W przypadku Materiału dostępnego odpłatnie Zarejestrowany Użytkownik wybiera Materiał, dokonuje akceptacji istotnych warunków umowy (w tym ceny, czasu trwania, sposobu i terminu płatności), aktywuje dostęp do usługi poprzez uiszczenie Ceny przy wykorzystaniu płatności on-line. 

2. Płatność niepotwierdzona przez bank Użytkownika w ciągu 30 minut powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. W przypadku późniejszego potwierdzenia zamówienia, środki pieniężne pobrane przez operatora płatności zostaną zwrócone Użytkownikowi zgodnie z regulaminem operatora płatności.

3. Wykupienie dostępu do Materiału odpłatnego możliwe jest tylko za pośrednictwem płatności elektronicznych i odbywa się wyłącznie poprzez Serwis VOD Teatru Wierszalin. 

4. Dostęp do Materiałów objętych Umową przyznany jest Użytkownikowi:

– w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy lub natychmiastowo po zawarciu Umowy, gdy Użytkownik zażądał, by rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowych nastąpiło niezwłocznie, tj. przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

– w przypadku materiałów, które znajdują się w serwisie jako dostępne w określonym terminie przyszłym oraz materiałów, które będą udostępniane podczas transmisji na żywo (live streaming) – natychmiastowo w terminie (dzień i godzina) wskazanym jako termin udostępnienia materiału, z zastrzeżeniem że w przypadku, gdy termin ten byłby krótszy niż 14 dni od dnia zawarcia umowy Materiały będą udostępnione gdy Użytkownik zażądał, by rozpoczęcie świadczenia treści cyfrowych nastąpiło niezwłocznie, tj. przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 

5. Użytkownik może skorzystać z dostępu do Materiału mu udostępnionego w terminie 7 dni od udostępnienia Materiału, zaś w przypadku materiałów, które będą udostępniane podczas transmisji na żywo (live streaming) – w czasie trwania transmisji.

6. W przypadku niewykorzystania dostępu do Materiału w w/w terminach dostępu, Użytkownik nie ma prawa do zwrotu pieniędzy w związku z nieskorzystaniem z usługi.

7. Wykupienie dostępu do Materiału odpłatnego, uprawnia do jednorazowego dostępu do Materiału. Użytkownik może wielokrotnie wykupić dostęp do Materiału odpłatnego.

 

§7 – Prawo odstąpienia

 

1. Użytkownikowi z uwagi na to, ze jest konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. 

2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści w serwisie zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Teatr Wierszalin o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest: 

a) W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie (Materiału nieodpłatnego) – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Serwisu z Materiałem nieodpłatnym. 

b) W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie (Materiału odpłatnego) Użytkownik musi poinformować Teatr Wierszalin o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres ul. Kościelna 4, 16-030 Supraśl lub pocztą elektroniczną na adres wierszalin@wierszalin.pl).

4. Użytkownicy mogą skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się pod linkiem https://wierszalin.pl/dl/wzor-odstapienia.docx , jednak nie jest to obowiązkowe. Niezależnie od formy informacji o odstąpieniu należy w informacji takiej podać dane umożliwiające weryfikację użytkownika oraz umowę, od której zawarcia Użytkownik odstępuje.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Użytkownicy mogą również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres vod@wierszalin.pl . Jeżeli Użytkownicy skorzystają z tej możliwości, niezwłocznie otrzymają od Teatru Wierszalin potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Teatr Wierszalin został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Teatr Wierszalin dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

§8 – Kwestie techniczne

 

1. Materiały są udostępniane przez odtwarzacze multimedialne osadzone na stronach www.

2. W celu uzyskania dostępu do serwisu VOD Teatru Wierszalin niezbędne jest otwarcie przez Użytkownika strony https://vod.wierszalin.pl lub podstron Serwisu VOD Teatru.

3. W celu prawidłowego odtwarzania Materiałów w ramach Serwisu VOD Teatru Wierszalin:

1) na komputerach przenośnych lub stacjonarnych oraz na urządzeniach mobilnych wymagane/y/a jest:

a. dostęp do Internetu za pomocą łącza o przepustowości co najmniej 3 Mbit/s,

b. zainstalowana przeglądarka obsługująca standard HTML5.

d. włączenie obsługi technologii Java Script oraz plików „cookies”;

e. w przypadku niektórych części Serwisu VOD Teatru Wierszalin, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. „SSL”);

2) na pozostałych platformach i w odbiornikach SmartTV obsługa odtwarzania jest zależna od konkretnego modelu urządzenia.

4. Jakość odtwarzanych Materiałów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są Materiały. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Materiałów (np. zakłócenia w odbiorze) ani parametrów jakości odtworzenia danego Materiału w zakresie, w jakim są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Serwisem VOD Teatru Wierszalin a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Administratora, w tym od urządzenia, na którym dany Materiał jest odtwarzany.

5.Problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Materiału w Serwisie.

6. W przypadku, gdy monitoring techniczny, poprawki i konserwacja Systemu VOD miałyby spowodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Serwisu VOD Teatru Wierszalin, Teatr Wierszalin poinformuje Użytkowników na stronie https://vod.wierszalin.pl/ o planowanej przerwie technicznej i okresie jej trwania.

 

§9 – Zapytania oraz reklamacje

 

1. Wszelkie uwagi lub pytania Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu VOD Teatru Wierszalin należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: vod@wierszalin.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Administratora. Administrator w miarę możliwości niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania zapytania/uwagi, ustosunkuje się do korespondencji Użytkownika. 

2. Reklamacje, tj. zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego odtwarzania Materiału oraz innych nieprawidłowości w realizacji usług przez Teatr Wierszalin, nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu VOD Teatru Wierszalin oraz transakcji płatniczych należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: vod@wierszalin.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Zgłoszenie reklamacyjne – w miarę możliwości – powinno zawierać opis nieprawidłowości, w tym datę i ew. godzinę zaistnienia problemu, tytuł Materiału, a także dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem. 

4. Administrator może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a jeżeli okaże się to zasadne, o szczegóły dotyczące systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, których dotyczy problem.

5. Reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco, z tymże rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu jej otrzymania. Teatr Wierszalin zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji do 30 dni od jej otrzymania w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Teatru Wierszalin (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). 

6. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania uważa się za jej uznanie. 

7. Odpowiedź na reklamację przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

8. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora z uwagi na brak informacji umożliwiających jej rozpatrzenie i kontakt z Użytkownikiem nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze pozasądowej lub sądowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i są poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

9. Spory pomiędzy Teatrem Wierszalin a Użytkownikiem mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Teatr Wierszalin wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

 

 §10 – Własność intelektualna

 

1. Materiały dostępne w serwisie VOD Teatru Wierszalin są chronione na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisów prawa. Prawami autorskimi do Materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje Teatr Wierszalin bądź inny podmiot, od którego Teatr Wierszalin uzyskał odpowiednią licencję. 

2. Po uzyskaniu dostępu do Materiałów Użytkownik może jedynie oglądać lub odsłuchiwać Materiały przez czas określony w Serwisie VOD Teatru Wierszalin, bez możliwości ich pobierania lub zapisu. Materiały posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne zabezpieczające informacje cyfrowe przed pobraniem.

3. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Materiałów w inny sposób, aniżeli określony Regulaminem, w szczególności Użytkownik nie może ich w żaden sposób utrwalać, zwielokrotniać, modyfikować, rozpowszechniać, wprowadzać do obrotu, w całości bądź we fragmentach, ani dokonywać jakiejkolwiek ingerencji w Materiały.

 

§11 – Konsekwencje naruszenia zasad korzystania z Serwisu VOD

 

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu VOD Teatru Wierszalin w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

2. Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do Serwisu VOD, Usług VOD lub Materiałów Użytkownikowi, który:  

1) wykorzystuje Serwis VOD Teatru Wierszalin, Usługi VOD lub Materiały do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

2) utrudnia innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu VOD Teatru Wierszalin, Usług VOD lub Materiałów przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu VOD Teatru Wierszalin lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały

3) podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł do Kont innych Użytkowników, w tym podejmuje próby nieuprawnionego odgadnięcia tych haseł;

a. udostępnia hasło do swojego Konta osobom trzecim;

b. zamieszcza w Serwisie VOD Teatru Wierszalin lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się Materiały skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu VOD Teatru Wierszalin lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały;

c. stosuje rozwiązania (w tym urządzenia lub oprogramowanie) umożliwiające korzystanie z Usługi VOD w sposób nieuprawniony;

d. dopuszcza się utrwalania, kopiowania i/lub modyfikacji w całości lub części udostępnionych Materiałów, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania. 

e. dopuszcza się naruszenia Regulaminu w zakresie innym niż opisanym w pkt 1-7 powyżej.

3. Zablokowanie dostępu Użytkownikowi następuje niezwłocznie, a w przypadku § 11 ust. 2 pkt 8 po skierowaniu do Użytkownika przez Administratora wezwania o zaprzestanie naruszeń i po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu do zaprzestania naruszeń. Administrator każdorazowo informuje Użytkownika o przyczynach zablokowania dostępu. Wezwanie do zaprzestania naruszeń pod rygorem zablokowania dostępu oraz pozostała korespondencja są wysyłane drogą mailową na adres mailowy Użytkownika przypisany do Konta Użytkownika. 

 

§12 – Newsletter

 

1. Użytkownik może zgłosić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat Serwisu VOD Teatru Wierszalin i innej działalności Administratora.
2. Zgłoszenia chęci skorzystania z usługi Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu podczas Rejestracji Konta Użytkownika oraz akceptację niniejszego Regulaminu i klauzuli informacyjnej.

3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi Newsletter poprzez odznaczenie stosownego pola zaznaczonego na końcu każdego wysłanego przez Administratora Newslettera lub poprzez wysłanie maila z informacją o rezygnacji na adres vod@wierszalin.pl

 

§13 – Ochrona danych osobowych i pliki cookie

 

Ochronę danych osobowych Użytkowników, zasady zbierania danych, w tym przy użyciu plików cookies oraz szczegóły na temat stosowania cookies i podobnych technologii dostępne są w Polityce Prywatności pod adresem https://wierszalin.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w klauzuli informacyjnej dostępnej przy zakładaniu konta oraz pod adresem https://vod.wierszalin.pl/

 

§14- Zmiana Regulaminu

 

1. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy Administrator ma prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. 

2. Do usług dostępu do Materiałów zakupionych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia umowy.  

3. Każdorazowa zmiana Regulaminu z informacją o dacie wejścia w życie Regulaminu będzie podana do powszechnej wiadomości poprzez jego zamieszczenie pod adresem: https://https://wierszalin.pl/regulamin-vod/ 

4. Zmiana Regulaminu będzie podana do wiadomości Użytkownika podczas logowania Użytkownika do Serwisu. Użytkownicy zarejestrowani będą informowani o zmianach Regulaminu i terminie wejścia w życie tychże zmian na adres e-mail podany przy Rejestracji.

5. Każdy ma zawsze możliwość zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu pod adresem internetowym: https://wierszalin.pl/regulamin-vod/ 

6. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej. 

4. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania go o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenie może zostać dokonane poprzez usunięcie Konta lub poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu VOD po upływie 14 dni od poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika

 

§15 – Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.VI.20121 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.

Shopping Cart
Skip to content