fbpx

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Teatr Wierszalin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotуw publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Wierszalin: www.wierszalin.pl

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-30.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Data publikacji strony internetowej: 1999-01-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– strona nie posiada linków dla programów udźwiękawiających umożliwiających pominięcie obszarów menu
– strona nie posiada znacznika obszaru dla treści głównej,
– niektóre linki na stronie nie posiadają informacji o ich celu w nazwie,
– niektóre linki są puste,
– niektóre graficzne linki nie posiadają uzupełnionego atrybutu Alt,
– niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
– część zdjęć i grafik nie zawiera tytułów i opisów alternatywnych,
– część materiałów wideo nie zawiera napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
– część materiałów wideo nie zawiera audiodeskrypcji,
– na podstronach brak odpowiedniej struktury artykułów,
– nie zastosowano etykiet lub nie są opisane.

Deklarację dotyczącą dostępności strony internetowej Teatru Wierszalin sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownikow Teatru Wierszalin.

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt – adres e-mail: wierszalin@wierszalin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857108845 (w godzinach 8:00-16:00). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki materiał ze strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Teatr Wierszalin zobowiązuje się zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Teatr Wierszalin niezwłocznie poinformuje osobę wnoszącą żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa (termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Teatr Wierszalin zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Teatr Wierszalin odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, osoba wnosząca żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Teatru Wierszalin
Budynek: ul. Kościelna 4, 13-030 w Supraślu

Zabytkowy budynek nie jest wolny od barier poziomych i pionowych. Budynek nie posiada rozwiązań architektonicznych, środków technicznych lub zainstalowanych urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń. W budynku jest informacja wizualna na temat rozkładu pomieszczeń. Teatr Wierszalin zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji. Do budynku mogą wejść osoby korzystające z psa asystującego. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu w siedzibie Teatru Wierszalin.

Shopping Cart
Skip to content