fbpx

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Teatr Wierszalin w systemie dystrybucji biletów e-bilet

1.ZASADY OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów w systemie pastedGraphic.pngbilet o ile regulaminy organizatora wydarzeń artystycznych (w tym spektakli, koncertów oraz innych imprez) nie stanowią inaczej. 
 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie każdemu Klientowi pod adresem internetowym: https://wierszalin.pl/regulamin-e-bilet/ 
 3. Przed skorzystaniem z Usługi należy przeczytać poniższy Regulamin. Przed zakupem biletu i dokonaniem rezerwacji Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Organizatorem wydarzeń artystycznych jest Teatr Wierszalin – Teatr Wierszalin, samorządowa artystyczna instytucja kultury z siedzibą w Supraślu pod adresem ulica Kościelna 4, zarejestrowaną w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Województwo Podlaskie pod numerem 9, NIP: 9661833859, REGON: 200062354, nr telefonu 857108845, adres poczty elektronicznej: wierszalin@wierszalin.pl.
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia, należy je rozumieć w sposób następujący:
 1. Organizator – Teatr Wierszalin,  
 2. Cena – wysokość opłat pobieranych za zakup biletu, każdorazowo podana na stronie internetowej przy bilecie. Bilety skierowane do sprzedaży za pośrednictwem pastedGraphic.pngbilet dostępne są w cenach zakupu, jakie Organiazator proponuje klientom dokonującym zakupu w kasie teatru.
 3. Operator płatności – podmiot za pośrednictwem którego dokonywana jest opłata za zakup biletu,
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektronicznych. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora, tj. zasady świadczenia tych usług – sprzedaży biletów przez internet, warunki zawierania i rozwiązywania tychże umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. KLIENT – podmiot, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży z Organizatorem. KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczną dokonującą z Organizatorem przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

2. ZAWARCIE UMOWY

2.1 ZAKUP BILETÓW

 1. Przedmiotem usługi jest sprzedaż przez Organizatora biletów przez Internet na spektakle/wydarzenia artystyczne oferowane i organizowane/współorganizowane przez Organizatora. Sprzedaż odbywa się poprzez stronę wierszalin.pl oraz podstrony tego serwisu internetowego.
 2. Sprzedaż biletów następuje w następującej procedurze: dokonanie rezerwacji (zamówienia), tj. kliknięcie przez Klienta na stronie internetowej Organizatora przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Zamówienie tworzone jest w momencie kliknięcia w przycisk. Do tego czasu wybrane bilety znajdują się w ogólnodostępnej puli i mogą zostać zakupione przez inną osobę. Czas rezerwacji biletu w procesie zakupu wynosi 20 minut i jest to okres, w którym Klient powinien dokonać zapłaty.
 3. Bilety zarezerwowane drogą elektroniczną uważa się za sprzedane w momencie ich opłacenia u operatora płatności i potwierdzenia poprawności transakcji przez Operatora płatności. Wydanie numeru rezerwacji przez biuro teatru następuje drogą elektroniczną, po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia zapłaty za bilety.
 4. Przesłanie Klientowi potwierdzenia zawierającego unikalny numer rezerwacji stanowi potwierdzenie zawarcia umowy. Numer przesyłany jest na adres mailowy podany przez Klienta w chwili dokonania rezerwacji i upoważnia on do odbioru biletów w kasie Organizatora.
 5. Cena biletu uwidoczniona na stronie internetowej podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, wszelkie prowizje i opłaty.
 6. Całkowita wartość Zamówienia i ostateczna cena Zamówienia znajduje się w Podsumowaniu w polu „PODSUMOWANIE KOSZYKA” i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem transakcji. Cena biletu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 7. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) fakturę VAT za zakupione bilety mogą Państwo otrzymać w trakcie realizacji zamówienia wypełniając odpowiednie pola w formularzu. 
 8. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski. 
 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu zakupu biletów należy skontaktować się z biurem teatru pod numerem tel 85 710 88 45. lub mailowo na adres ksiegowosc@wierszalin.pl  
  1. ODBIÓR BILETÓW.
 1. Bilety zakupione należy odebrać w siedzibie Teatru Wierszalin w Supraślu ul. Kościelna 4 w dowolny dzień pracy Organizatora.
 2. Bezwzględnym warunkiem odbioru biletów jest podanie osobie wydającej bilety unikalnego numeru rezerwacji, na które zakupiono bilety. 
 3. Numer rezerwacji jest ważny tylko przy pierwszym jego podaniu w kasie Organizatora celem odebrania biletów. Numer rezerwacji należy zachować w ścisłej tajemnicy – Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podania numeru rezerwacji osobom trzecim lub nieuprawnione odebranie biletów przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie numeru rezerwacji w wyniku nieostrożności właściciela numeru rezerwacji. 

3 ZWROTY BILETÓW, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Organizator wskazuje, że zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 2. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wystawienie spektaklu/odbycie się wydarzenia artystycznego (tj. choroba aktora, awarie instalacji, warunki atmosferyczne, żałoby narodowe, siła wyższa). W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługuje zwrot ceny za zakupione bilety.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zwrot pieniędzy za bilety zostanie przekazany na rachunek karty kredytowej/płatniczej, której użyto do zakupu biletów. W przypadku, gdy Klient odebrał bilet, a środki wpłynęły na konto Organizatora,  Zwrot należności nastąpi w terminie 5 dni od dnia odwołania imprezy na rachunek bankowy Klienta, zaś w przypadku, gdy środki nie zostały przesłane przez operatora płatności, zwrot nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi przez tegoż operatora. Organizatora nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem ceny.
 4. Jeżeli Klient, który nie jest Konsumentem, zlecił wystawienie faktury za zakup biletu, zwrot środków może otrzymać jedynie po wcześniejszym otrzymaniu korekty do faktury i odesłaniu podpisanego dokumentu.

 

 1. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 1. Przy zakupie biletów Klient obowiązkowo podaje wyłącznie adres mailowy. 
 2. W przypadku, gdy Klient decyduje się na otrzymanie faktury VAT, zobowiązany jest do podania w tym celu danych osobowych umożliwiających wystawienie faktury.
 3. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Organizatora w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane wyłącznie celu wykonania umowy kupna sprzedaży biletów. Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uzupełniania. 
 4. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Klient może się kontaktować się pod adresem e-mail: iodo@wierszalin.pl albo pisemnie, na adres siedziby Organizatora, który w tym zakresie jest Administratorem Danych Osobowych, z dopiskiem „dane osobowe”. 
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: a) ewentualnego poinformowania o odwołaniu spektaklu – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na niezbędności przetwarzania do poinformowania osoby, która kupiła bilet o odwołaniu spektaklu; b) ewentualnego wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze, w szczególności w zakresie rachunkowości (w przypadku żądania wystawienia faktury VAT) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; c) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. W tym przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Organizatorowi ustalenie lub dochodzenie lub obronę przed roszczeniami. 
 6. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez administratora (w sytuacjach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 5 Regulaminu) to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (o ile został podany), numer rachunku bankowego (o ile został podany).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy o uczestnictwo w spektaklu. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów. 
 8. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach ewentualnego poinformowania o odwołaniu spektaklu i ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 
 9. Ochronę danych osobowych Klientów, zasady zbierania danych, w tym przy użyciu plików cookies oraz szczegóły na temat stosowania cookies i podobnych technologii, kwestie dot. RODO dostępne są w Polityce Prywatności pod adresem https://wierszalin.pl/polityka-prywatnosci/.
 1. REKLAMACJE
 1. Wszelkie uwagi lub pytania Użytkowników związane z zakupem biletów należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc@wierszalin.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora. Organizator w miarę możliwości niezwłocznie, ustosunkuje się do korespondencji Użytkownika. Uwagi i pytania mogą być składane anonimowo.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 
 3. Zawiadomienia o wadach dotyczących biletów oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania (Reklamacje) należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: ksiegowosc@wierszalin.pl. lub pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora. Zgłoszenie reklamacyjne – w miarę możliwości – powinno zawierać opis nieprawidłowości, a także dane umożliwiające kontakt z Klientem. Organizator może zwrócić się do Klienta o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Reklamacja może zostać złożona anonimowo, tj. bez podawania danych dotyczących tożsamości Klienta, jeżeli nie jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco, z tymże rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu jej otrzymania. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wynikającym z Regulaminu uważa się za jej uznanie. 
 5. Odpowiedź na reklamację przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku na kontakt podany przez Klienta podczas składania reklamacji.
 6. Wniesienie przez Klienta reklamacji, jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Organizatora z uwagi na brak informacji umożliwiających jej rozpatrzenie i kontakt z Klientem nie wpływa na uprawnienie Klienta do dochodzenia roszczeń na drodze pozasądowej lub sądowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Roszczenia są poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
 1. Spory pomiędzy Organizatorem a Klientem mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Organizator wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: ttps://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

 

 1. ZMIANA REGULAMINU
 1. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy Organizator ma prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. 
 2. Do umów sprzedaży biletów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia umowy.  
 3. Każdorazowa zmiana Regulaminu z informacją o dacie wejścia w życie Regulaminu będzie podana do powszechnej wiadomości poprzez jego zamieszczenie pod adresem: https://wierszalin.pl/
 4. Każdy ma zawsze możliwość zapoznania się z treścią aktualnie obowiązującego Regulaminu pod adresem internetowym: https://wierszalin.pl/regulamin-e-bilet 
 5. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej. 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.07.2021 roku.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy Kodeks cywilny.

Shopping Cart
Skip to content